ЗВІТ  ПРО  РОБОТУ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ  ШКОЛИ І-ІІІ ступенів № 53

з поглибленим вивченням німецької мови

2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Уся діяльність педагогічного колективу  школи №53 протягом 2019-2020 н. р. здійснювалася на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указів президента України, постанов Кабінету Міністрів України, керівних документів Міністерства освіти і науки України, Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи, інших чинних законодавчих, нормативних документів та була спрямована на забезпечення прав учнів на загальну середню освіту, поліпшення якості освіти, організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, методичній роботі з педкадрами, розвиток виховної системи у школі, співпраці з сім’єю, позашкільними і громадськими організаціями з метою розвитку особистості учнів.

 

Коротка характеристика закладу

   Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням німецької мови  Шевченківського району м. Києва.

Адреса: м. Київ, 01030, вул. Б.Хмельницького,16/18

   У 1904р. по вулиці Фундуклеївській, 10 була відкрита приватна жіноча гімназія О.Титаренка. У 1924р. вона була реорганізована в трудову восьмирічну школу з російською мовою навчання. У 1954р. школа переїжджає в приміщення на вулиці Б.Хмельницького, 16/18. У 1991р. школа стає україномовною. У 1994р. одержує статус спеціалізованої з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу. З 2012 року – Школа повного дня

   Протягом 2019-2020 н.р. у школі навчалося 530 учнів у 21 класі. Навчання проводилося в одну зміну. І ступінь – 7 класів (199 учнів); ІІ ступінь – 11 класів (254 учня); ІІІ ступінь – 3 класи (77 учнів).

    Школа № 53 – заклад, який забезпечує якісну освіту, створює для учнів можливість орієнтуватися у сучасному суспільстві, змінах на ринку праці, подальшому здобутті освіти, виховує свідомих патріотів своєї країни, висококультурних громадян.

     Місія школи: створити ефективний навчальний заклад через інноваційну діяльність в організації та у змісті навчально-виховного процесу.

У своїй діяльності школа керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої влади, Статутом школи

Мова навчання – українська. Учні школи мають можливість вивчати англійську та німецьку мови.

До першого класу зараховуються діти з 6 років. У 1-4-х класах здійснюється поглиблене вивчення німецької мови; у 5-9-х класах – поглиблене вивчення німецької мови й допрофільна білінгвальне навчання; у 10-11-х класах – профільне навчання: п іноземна філологія (німецька  мова). Англійська мова вивчається з четвертого класу. Поділ класів на групи на уроках іноземних мов здійснюється згідно з нормативами, установленими Міністерством освіти і науки України. Прийом учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Згідно з Конституцією України (ст.51), Закону України «Про освіту» (ст. 35), Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку (Затверджено постановою Кабміну України № 646 від 12 квітня 2000 р.), Плану заходів Департаменту освіти і науки міста Києва та заходів районного управління освіти адміністрація школи вживає заходи щодо реалізації права дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій території обслуговування, на здобуття повної загальної середньої освіти. Зокрема:

 • здійснює постійний контроль за відвідуванням школи, з’ясовує причини відсутності на уроках, підтримує тісний зв’язок з батьками, службою і кримінальною міліцією у справах неповнолітніх;

 • організовує роботу з надання допомоги в засвоєнні навчального матеріалу учням, які тривалий час не відвідували школу;

 • у межах своєї компетенції веде роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми й підлітками повної загальної середньої освіти;

 • чотири рази на рік адміністрація школи разом із Радою старшокласників проводить рейди «Урок».

 

Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи та узгоджується з профспілковим комітетом школи.

Учасниками навчально-виховного процесу в школі є учні, педагогічні працівники, психолог, соціальний педагог, завідувач бібліотеки, медична сестра та інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

Науково-методичне забезпечення роботи закладу

Завдання і проблема, над якими працювала гімназія

У 2019-2020 н.р.  школа продовжила роботу над науково-методичною темою «Особистісно зорієнтована система навчання  й виховання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей дитини». У роботі над єдиною науково-методичною темою основна увага приділялася підготовці вчителя як суб’єкта професійної діяльності, суб’єкта особистісної самореалізації. Професійний рівень й педагогічна майстерність вчителя розглядається нами не тільки як процес накопичення знань, а як процес поглибленого проникнення в сутність сучасних освітніх технологій, ініціювання педагогічної творчості, «вирощування» та освоєння ППД.

Для підвищення якості навчально-виховного процесу у школі була створена творча група (голови МО, учителі вищої кваліфікаційної категорії, старші вчителі, вчителі-методисти), яка розробила Програму впровадження і здійснення інноваційної освітньої діяльності в закладі. Результати діагностування готовності наших вчителів до розуміння та реалізації інноваційної діяльності педагога показали, що всі члени педколективу готові до її сприйняття.

       У школі  постійно здійснюється інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу, розширюється парк комп’ютерної техніки. Нині в школі функціонують:  комп’ютерний клас (для початкової та основної школи). У школі створені умови для використання сучасної комп’ютерної техніки всіма педагогами. Загальна кількість комп’ютерів у навчальному закладі – 29, з них: 25 використовується у навчально-виховному процесі, 4 – в управлінсько-господарській діяльності, 1 – для роботи з бібліотечним фондом.

Навчальний заклад підключено до мережі Internet. Всі комп’ютери підключено до мережі Інтернет. У цьому навчальному році було збільшено швидкість передавання даних за рахунок використання сучасного оптоволоконного обладнання.

У рамках роботи над єдиною науково-методичною темою на засіданнях педагогічної ради та предметних кафедрах увага вчителів зосереджувалась на таких проблемах:

 • розвитку професійної компетентності вчителя як складової освітнього середовища школи;

 • особистісно зорієнтованому навчанню в аспекті стосунків «учитель – учень»;

 • впровадженню сучасних інформаційних технології в навчально-виховний процес з метою підвищення якості освіти;

 • вивченню перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності вчителів школи та поширення його через мережу Internet;

 • створенню умов, за яких спостерігається зростання особистості вчителя;

 • проведення моніторингових досліджень.

Поставлені перед колективом завдання вирішувались шляхом удосконалення методики проведення уроку, індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, корекції знань на основі моніторингу якості знань учнів, підвищення мотивації навчання, комп’ютеризації навчально-виховного процесу, психологізації НВП.

Планування та організацію методичної роботи школи здійснювала  рада школи через такі форми роботи як:

 • тематичні педагогічні ради;

 • семінари та тренінги;

 • засідання предметних кафедр;

 • самоосвітню роботу вчителів;

 • відкриті уроки та позакласні заходи;

 • індивідуальні консультації для вчителів.

   Методична робота в школі будується на досягненнях педагогічної науки, інноваційному досвіді і є системою аналітичної, організаційної, діагностичної,  пошукової,  дослідницької,  науково-практичної,  інформаційної діяльності  з  підвищення  наукового,  загальнокультурного  рівня  педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Із метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в школі  працюють методичні структури:

 • Методичне об’єднання вчителів іноземних мов ;

 • Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук;

 • Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних наук ;

 • Методичне об’єднання вчителів філологів ;

 • Методичне об’єднання вчителів початкової школи ;

 • Методичне об’єднання класних керівників;

Усі засідання методичних об’єднань у школі проводяться згідно планування, мають відповідну структуру. На засіданнях вивчаються та критично аналізуються актуальні завдання та проблеми, планується робота по усуненню виявлених недоліків. Постійно проводиться методична робота з питань: самоосвіти педагогічних працівників; атестації педагогів; курсової перепідготовки; проведення семінарів-практикумів; організації індивідуальних та групових консультацій для вчителів та батьків; поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів. Періодично організовуються виставки методичних розробок, проводяться відкриті уроки з детальним аналізом і обговоренням.

 • Методичне об’єднання вчителів іноземних мов ставить такі основні завдання:

 • Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки;

 • Вдосконалити фахову та педагогічну майстерність викладачів для успішної реалізації поставлених завдань;

 • Виховувати толерантне ставлення до мови, звичаїв, традиції народів країн, мова яких вивчається;

 • Організовувати науково-пошукову роботу з учнями, індивідуалізувати роботу з обдарованими дітьми;

 • Підвищити культуру мовлення учнів, збагатити їх лексичний запас; розвивати соціокультурну, лінгвокраїнознавчу та стратегічну компетенції учнів;

 • Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, розвивати вміння учнів працювати самостійно на уроках та поза школою.

 • Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних наук-Задачі МО:

 • Вивчення і впровадження в практичну діяльність досягнень педагогічної науки.

 • Удосконалення роботи  над  розвитком особистісних  підходів,  щодо  активізації пізнавальної діяльності учнів.

 • Оволодіння новими методами і прийомами навчання, формування вмінь і навичок організації самостійної роботи.

 • Виховання пізнавального  інтересу  у школярів; розвиток всебічно розвиненої,духовно збагаченої особистості.

 • Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук визначило ряд проблем, над якими працюють учителі протягом 2019-2020 н. р.:

 • створення психолого-педагогічних умов розвитку творчої особистості шляхом активної реалізації новітніх форм організації навчально-виховного процесу;

 • посилення практичної спрямованості навчання з метою доступу до якісної освіти;

 • удосконалення усного та писемного мовлення учнів, стимулювання їх до творчих пошуків;

 • забезпечення духовного здоров'я дітей та підлітків школи шляхом гармонійного пізнання світу і свого місця в ньому через пізнання історії рідного краю;

 • вдосконалення фахової та педагогічної майстерності вчителя для успішної реалізації поставлених завдань;

 • вдосконалення форм і методів, засобів навчання для впровадження в роботу з дітьми методики особистісно зорієнтованого навчання у відповідності з інтересами та здібностями учнів;

 • розвиток історичного мислення учнів;

 • організація роботи з правового виховання учнів;

 • виховання в учнів загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій;

 • підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті держави;

 • організація науково-пошукової роботи з учнями;

 • організація роботи з військово-патріотичного виховання.

 • Методичне об’єднання вчителів початкової школи ставить такі основні завдання:

 • Вдосконалення нових форм і методів роботи з учнями на уроках в

 • початковій школі, а саме:

 • а) забезпечення духовного здоров'я дітей шляхом гармонійного пізнання світу і свого місця в ньому через пізнання природи рідного краю,

 • б) створення психолого-педагогічних умов розвитку творчої особистості шляхом активної реалізації новітніх форм організації навчально-виховного процесу, посилення практичної спрямованості навчання.

 • Вдосконалення фахової та педагогічної майстерності вчителя для успішної реалізації поставлених завдань;

 • Вдосконалення форм і методів, засобів навчання для впровадження вроботу з дітьми методики особистісно зорієнтованого навчання у відповідності з інтересами та здібностями учнів;

 • Розвиток логічного мислення учнів;

 • Організація роботи з правового та екологічного виховання учнів.

 • Виховання в учнів загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій.

 • Підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті Держави.

 • Організація науково-пошукової роботи з учнями.

 • Організація роботи з військово-патріотичного виховання.

 Працюючи над методичною темою колектив учителів початкової школи намагався досягти головної мети – навчання і виховання розвиненої особистості.Саме творчий підхід, інтеграція змісту різних предметів на одному уроці та нестандартний підхід до кожного уроку створюють умови для успішного навчання й розвитку кожної особистості. План роботи методичного об’єднання на 2019-2020 н. р. виконано. У своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів, формуванні  пізнавальної  самостійності,  духовної  культури,  національної самосвідомості учнів, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу. Минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Виховання поваги і любові до рідної мови, пробудження почуття захоплення її красою, ліричністю, милозвучністю, виразністю, а головне, отримання  знань за її допомогою. Все це – міцний і найбільш надійний гарант національного виховання. Свою діяльність учителі початкових класів спрямовують на пошук науково-методичних новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

     Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом.  

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результатів уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

Поставлені перед колективом завдання вирішувались шляхом удосконалення методики проведення уроку, індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, корекції знань на основі моніторингу якості знань учнів, підвищення мотивації навчання, комп’ютеризації навчально-виховного процесу, психологізації НВП. 

 

 

 

За період навчального року у школі  були створені належні умови для ефективного навчання:

 • використання сучасних навчальних посібників і технічних засобів навчання з метою підвищення ефективності навчального процесу;

 • урахування вікових особливостей учнів;

 • забезпечення можливості засвоєння матеріалу різних рівнів складності (для учнів різних рівнів успішності);

 • забезпечення сучасних методів подання інформації учбового матеріалу;

 • використання інтерактивних методів і прийомів навчання;

 • стимулювання інтересу до навчання за допомогою використання особистісно орієнтованих принципів;

 • використані можливості навчального плану, забезпечено спектр факультативів та курсів за вибором;

 • обов’язкове формування мотивації учбової діяльності учнів;

 • створення атмосфери психологічного комфорту;

 • поповнення бібліотеки науково-популярною літературою.

 

   У 2019-2020 н. р. в школі вивчено рівень соціально-психологічної адаптації учнів 1,5,10 класів до шкільного навчання.

    Основними завданнями адаптаційного періоду першокласників є:

-  створити у дитини уявлення про школу як місце, де вона буде прийнята і сприйнята такою, якою вона є з усіма своїми почуттями, думками, знаннями, проблемами, великими і малими подіями в особистому житті;

-  ужитися в позицію справжнього учня, увійти в нову систему взаємин з дорослими та однолітками;

-  ввести поняття оцінки, самооцінки і різні їх критерії;

-  навчити учня задавати питання;

-  підготувати батьків до нової ролі – батьки учня.

   Психологічною службою школи  було вивчено стан розв’язання цих завдань у

першому класі. Це дало підстави стверджувати, що адаптаційний період у першокласників пройшов у цілому успішно. Діти познайомились зі школою та один з одним, мають друзів серед однокласників. Учні виділяють з класу окремих дітей, які для них ближчі, сприймають клас в цілому і кожного учня окремо. Цей факт свідчить про те, що учні добре познайомились один з одним, всі вміють працювати з однокласниками в групі. Мають сформовані на рівні першокласника оцінки та самооцінки. В класах створена доброзичлива атмосфера. Учні почувають себе в класі добре, засвоїли перші шкільні правила. Всі діти познайомились з приміщенням школи, знають, де знаходиться їдальня, мед кабінет. В своїх відповідях учні вказують, що навчились писати, читати, малювати. Засвоїли гігієнічні навички.

    Завдання адаптаційного періоду у п’ятому класі:

-  ознайомити учнів один з одним у новій шкільній ситуації, прийняття учнем і учителем один одного та пошук оптимальної для кожного позиції;

-  навчити працювати в малих і великих групах;

-  допомогти учням усвідомити групу однокласників як клас.

У п’ятикласників адаптаційний період пройшов в цілому успішно. Хоч психологічна адаптація відбулася в більшій мірі, ніж соціальна.

   Мета адаптаційного періоду в десятому класі:

-  допомогти учням ознайомитися з новою навчальною ситуацією;

-  сприяти формуванню в учнів власних правил взаємодії на основі реального досвіду співробітництва;

-  сприяти прийняттю позиції учень-старшокласник;

-  ознайомлення зі специфікою світу юнака та дівчини;

-  вчити учнів прислухатися до власних бажань і почуттів, оцінювати результати власних зусиль.

Адаптаційний період в 10 класі відбувся цілком успішно, учні пристосувались до умов навчання в старшій школі. Учні почувають себе комфортно. Свій клас характеризують як веселий, працьовитий, активний. Спілкування з однокласниками характеризують найбільше. До себе учні ставляться самокритично. Вміють регулювати свою поведінку відповідно до сподівань однокласників. Такі оцінки свідчать про можливість ефективного використання на уроках з груповими формами роботи та колективних творчих справ у виховній роботі. Найбільше цінують в людях чесність, почуття гумору, щирість. Свій успіх в

житті пов’язують з собою, своїми знаннями,прагненням досягти мети. Отже, соціальна адаптація в 10-му класі відбувається на рівні з психологічною.

    Інтереси і схильності учнів школи. В результаті дослідження виявилось, що в учнів молодшої школи переважають такі інтереси, як малювання, танці, співи, спорт, іноді читання, мови, математика; в учнів середньої – комп'ютерні ігри, спорт, музика, іноді математика і практично дуже мало дітей приділяють увагу читанню; в учнів старших класів – інформатика, правознавство, хімія, географія, рідше математика, біологія. Учні старших класів виявляють інтерес до таких видів діяльності як техніка, електротехніка, інформатика, медицина,журналістика, педагогіка, право, рідше географія, хімія, мови, математика.

Заходи по подоланню психологічних труднощів періоду адаптації учнів 5-х класів

 1. Рекомендації батькам п’ятикласників, що до подолання психологічних труднощів періоду адаптації учнів

 2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів 5-х класів з метою сприяння їх адаптації до навчання у школі та ефективного розвитку особистості. Діагностика

процесу адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі:

 • діагностика сформованості в учнів 4-х класів основних новоутворень вікута готовності до переходу у середню школу;

 • діагностика вад особистісного розвитку учнів 4-х класів;

 • діагностика емоційного стану;

 • діагностика мотивації до навчання;

 • вивчення міжособистісних взаємин, та мікроклімату у класному колективі;

 • діагностика тривожності;

 • діагностика дезадаптації;

 • діагностика вольової сфери.

 1. Діагностика шкільних «неблагополучностей» в учнів, які слабо встигають з навчальних предметів;

 2. Дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих учнів, їх інтелектуальних, творчих здібностей, соціального статусу у класному колективі,

емоційних станів: тривожності, фрустрації, якостей особистості тощо. Спостереження уроків у 5-х класах з метою виявлення учнів, що мають труднощі в адаптативному процесі.

 1. Систематичний контроль за дотриманням норм навантаження на психіку учнів

 2. Визначення індивідуальних алгоритмів подолання проблем дезадаптації учнів до навчання у школі, підбір корекційно-розвивальних програм.

Корекційно-розвивальна робота з учнями, що мають певні проблеми в адаптації до навчання:

 • розвиток комунікативних навичок, соціальної компетенції, формуваннядосвіду спілкування з однокласниками;

 • соціалізація учнів у класному колективі;

 • підвищення мотивації до навчання;

 • формування особистісної позиції учнів, уміння учнів оцінювати себе,усвідомлювати власні можливості;

 • розвиток вольової регуляції поведінки, уміння самостійно керувати поведінковими проявами;

 • робота із знову прибулими учнями.

 • розвиваюча робота з учнями 5-х класів, що мають певні вади особистісного розвитку з розвитку уваги, пам’яті, спостережливості, логічного мислення, дрібної моторики рук.

 1. Опитування батьків учнів 5-х класів з метою виявлення проблем в адаптації учнів.

 2. Надання індивідуальних рекомендацій батькам учнів, що мають труднощі в адаптації до навчання з питань психологічного їх дітей та батьків про шкільні вимоги, необхідні створення умов та мотивації дітей до активного засвоєння знань.

 3. Надання індивідуальних рекомендацій вчителям щодо подолання труднощів адаптації в окремих учнів.

В 5-му класі  було проведено вивчення стану навчально-виховної роботи в 5-х класах. Директор школи та її заступники відвідали уроки вчителів,що працюють в 5-у класі. Адміністрація  перевірила особові справи учнів,щоденники та робочі зошити п’ятикласників, дотримання санітарно-гігієнічнихнорм, стан відвідання учнями школи, провела бесіди з класним керівником та вчителями-предметниками, заступники директора відвідали виховні години. Психолог Процик Л.С. провела

ряд діагностичних тестів з метою визначення рівня адаптації учнів 5-го класу до

навчально-виховного процесу в середніх касах.

Заходи по подоланню психологічних труднощів періоду адаптації учнів 1-х класів

 1. Рекомендації батькам першокласників на сайті школи «Батькам майбутніх першокласників».

 2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів 1-х класів з метою сприяння їх адаптації до навчання у школі та ефективного розвитку особистості шести річок.

 3. Діагностика процесу адаптації учнів 1-х класів до навчання у школі:

 • діагностика емоційного стану;

 • діагностика мотивації до навчання;

 • вивчення міжособистісних взаємин, та мікроклімату у класному колективі;

 • діагностика тривожності;

 • діагностика дезадаптації.

 1. Спостереження уроків у 1-х класах з метою виявлення учнів, що мають труднощі в адаптативному процесі

 2. Систематичний контроль за дотриманням норм навантаження на психіку учнів

 3. Визначення індивідуальних алгоритмів подолання проблем дезадаптації учнів до навчання у школі, підбір корекційно-розвивальних програм.

 4. Корекційно-розвивальна робота з учнями, що мають певні проблеми в адаптації до навчання:

 • розвиток комунікативних навичок, соціальної компетенції, формування досвіду спілкування з однокласниками;

 • соціалізація учнів у класному колективі;

 • підвищення мотивації до навчання;

 • формування особистісної позиції учнів, уміння учнів оцінювати себе, усвідомлювати власні можливості;

 • розвиток вольової регуляції поведінки, уміння самостійно керувати поведінковими проявами;

 • робота із знову прибулими учнями та дітьми , які не відвідували дитячий садок;

 • проведення психогімнастичних вправ з учнями 1-х класів з метою попередження психологічного перевантаження;

 • розвиваюча робота з учнями 1-х класів, що мають певні вади особистісного розвитку з розвитку уваги, пам’яті, спостережливості,логічного мислення, дрібної моторики року.

 1. Опитування батьків учнів 1-х класів з метою виявлення проблем в адаптації учнів.

 2. Надання індивідуальних рекомендацій батькам учнів, що мають труднощі в

адаптації до навчання з питань психологічного їх дітей та батьків про шкільні

вимоги, необхідні створення умов та мотивації дітей до активного засвоєння знань.

школи.

   Показник роботи вчителя – це робота з обдарованими учнями, результативність їх участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах. Тому діяльність педагогічного колективу школи в 2015-2016н.р. була спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. В шкільному етапі олімпіад брали участь учні 6-11 класів з таких дисциплін: українська мова і література - 20 учнів;  математика- 20 учнів, фізика – 8 учнів, хімія – 6 учнів, англійська мова – 10 учнів, історія – 15 учнів, зарубіжна література – 10 учнів, географія – 10 учнів. Переможці І (шкільного) етапу - 15 учнів ( 15% від загальної кількості учасників шкільного етапу) взяли участь в 10 районних олімпіадах.  

 

 Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим  виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

 • Превентивне виховання.

 • Морально-правове виховання.

 • Патріотичне виховання

 • Екологічне виховання

 • Художньо-естетичне виховання

 • Здоровий спосіб життя

 • Фізичне і трудове виховання

Відповідно до річного плану школи  виховна робота відбувалась за такими напрямками:    Традиційні справи. Серед  загальношкільних  заходів заслуговують на увагу: «День знань», «День Учителя». Дуже яскравим і приваблюючим був конкурс ікебан „Осінні барви”, в якому активну участь брали усі класні колективи школи. В рамках соціального проекту «Людяність в нелюдяний час»  до Нового року були зібрані іграшки, канцелярія, одяг, художні книжки для дітей, що лікуються в лікарні «ОХМАДИТ», вихованців Міського центру соціальної реабілітації, для вихованців школи-інтернату№8 Шевченківського району, для Соціальної служби Шевченківського району. Громадянське виховання. Протягом вересня-квітня місяця були проведені тематичні уроки, лекції, бесіди за темою „Сьогодні діти, юнацтво-завтра громадянин України”,. В рамках акції «Діти воїнам АТО» протягом  вересня були проведені виховні години із запрошенням учасників антитерористичної операції. Було організовано відправлення вітальних листівок та подарунків у Військовий шпиталь. Протягом  вересня місяця  були проведені заходи по вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру (покладання квітів, виховні години, «хвилина мовчання»). Протягом  листопада місяця були проведені заходи по вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років: акція „Запали свічку” , покладання квітів до пам’ятника жертвам Голодомору, проведення виховних годин, виставка у шкільному прес-центрі, урок пам’яті.    Екологічне виховання. Протягом  грудня проводилась екологічна акція „Нагодуй птахів”, представниками самоврядування спільно з учнями школи  в  парку ім.Т.Шевченка було прикріплено годувальні для пташок. В рамках акції „Збережи природу”  протягом  року  проводились дні самоврядування (чисте подвір’я, збір макулатури). Найбільш активними по збору макулатури виявились учні 6, 7 та 8  класів. Художньо-естетичне виховання. До Дня учителя відбувся святковий концерт та проведено виставку стіннівок у якій брали участь усі класні колективиЗдоровий спосіб життя. Протягом  року за окремим планом проводились заходи по запобіганню дорожньо-транспортного травматизму серед дітей – тиждень «Увага! Діти на дорозі», виховні години, зустрічі з працівниками  ДАІ,  конкурс на кращий малюнок з  правил дорожнього руху(серед учнів 1-4х класів), поновлення куточків дорожнього руху.     Перед шкільними канікулами проводились дні безпеки життєдіяльності учнів (виховні години, перегляд кінофільмів про правила дорожнього руху). З метою профілактики  негативних явищ в учнівському середовищі  протягом  року було проведено ряд  заходів за окремим планом, виховні години: «Про шкідливий вплив тютюнопаління на здоров’я людини»;  «Негативні явища у молодіжному середовищі – наркоманія, алкоголізм, СНІД»,  до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у шкільному прес-центрі була організована виставка дитячих малюнків: «Анти-наркотик», «Життя людини-найвища цінність»,  «Життя без паління», «За здорові звички». Фізичне і трудове виховання. Превентивне виховання. З метою профілактики правопорушень серед дітей   відбувалися зустрічі із працівниками Центру соціальних служб, кримінальної міліції, служби у справах неповнолітніх, проводились бесіди на тему: «Здорова нація-здорове суспільство», «Мої права і обов’язки»,  « Права дитини в сучасному світі». Класними керівниками проводилась профілактична робота з категорією дітей, які потребують підвищеної педагогічної  уваги.  До роботи було залучено шкільного психолога, батьків, адміністрацію школи, службу у справах дітей, інспектора кримінальної міліції, шкільне самоврядування. Шкільний психолог проводила анкетування та тестування дітей особливого контролю. Проводилась індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень, виконання вимог Статуту школи щодо шкільної форми, профілактичні бесіди з питань насильства над неповнолітніми та девіантної поведінки дітей особливої уваги. Протягом року відбувались засідання комісії з профілактики правопорушень,  в яких крім членів комісії постійно брали участь класні керівники. Протягом року учнівська молодь школи брала участь у  проведені різноманітних районних та загальноміських виховних  заходах, конкурсах, святах:, конкурсах малюнків - «Київ – моє місто, мені в ньому жити», малюнок на асфальті -  «Увага, діти на дорозі», «Пасхальна писанка», районному фестивалі-конкурсі «Чисті роси» , конкурсі патріотичної пісні (де зайняли І місце), всеукраїнській акції «Милосердя».    Вже традиційними для закладу стали проведення таких свят як «День української культури», «Тиждень мистецтв», «Таланти, твої, моя школо!», «Вклоняюсь вчителю, тобі»,  «Шануймо, наших ветеранів!», «З святом, любі жінки!», осінній вернісаж, шкільна спартакіада.   Активним у житті школи було учнівське самоврядування. Також члени учнівського самоврядування  брали активну участь у випуску шкільної радіогазети та газети.

Протягом  2019 - 2020 навчального року в закладі працювало 18 гуртків різних напрямків,  в яких займалось  45 учнів  (1 - 10 класів).

 

 Правовиховна робота.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:
- тематичні класні години;
- зустрічі з юристами;
-  бесіди на правову тематику;
- анкетування;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;
- уроки правознавства ;

- профспілковий урок для учнів 10 класів;

- круглі столи за участю юристів;
- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;
- відвідування проблемних сімей вдома.

    З метою профілактики та попередження правопорушень серед учнів під постійним контролем знаходиться стан відвідування учнями школи. Ведеться книга щоденного обліку відвідування.

    У 2019-2020 н. р. під особливим контролем були такі питання: працевлаштування випускників 9 і 11 кл.; позакласна зайнятість учнів школи; робота школи щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед учнів і проведення роботи по правовому вихованню. На спільних засіданнях Ради профілактики та МО класних керівників слухались звіти класних керівників про роботу з підлітками, які потребують посиленої педагогічної уваги та зайнятість учнів школи в позаурочний час. Багато уваги приділялось протягом року правовому вихованню, профілактиці правопорушень серед учнів, питанням боротьби з негативними звичками, попередженню наркоманії, СНІДу, індивідуальній роботі з учнями та батьками. Серед важливих заходів з цих питань слід відмітити виховні години «Сьогодні спорт єднає всіх» (профілактика шкідливих звичок, формування здорового способу життя), «Ми обираємо світ без паління!» (до Міжнародного дня відмови від паління), «Червона стрічка толерантності» (до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ/СНІДом), «Хто захищає мої права?», «Захисти себе від насильства. Види насильства над дітьми», «Захист прав дітей в нашій державі», «Трудове законодавство в Україні», Конфліктні ситуації з однокласниками. Знайти правильне рішення», Твої вчинки та їх наслідки. Кримінальна відповідальність неповнолітніх».

 Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи - підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у нашому закладі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи. Активно допомагали у цьому працівники районного центру зайнятості.

У профорієнтаційній роботі ми виходимо з того, що вибір професії є таким же

природнім етапом розвитку кожної людини, як і перший крок або перші слова. Для

того, щоб зробити цей вибір, необхідно аналізувати свої можливості, схильності,

знання, бути здатним прийняти рішення і діяти на основі свідомого вибору. Саме на вирішення цих проблемних питань спрямована профорієнтаційна робота у школі. Психологічною службою проводиться систематична та планомірна  робота з профорієнтації учнів випускних класів, а саме:

 • діагностичне тестування учнів за різними методиками до професійної спрямованості учнів, схильності до різних типів професій, визначення професійних переваг;

 • відвідування профорієнтаційних заходів у бібліотеках міста;

 • відвідування учнями 9-х, 11-х класів днів відкритих дверей навчальних закладів;

 • проведення класних годин з учнями 9-х, 11-х класів за темами: «Моя майбутня професія», «Сучасний ринок професій», «Трудове законодавство в нашій країні»;

 • індивідуальні  та  групові  консультації  шкільного  психолога  з профорієнтації;

 • цільові зустрічі зі спеціалістами, відвідування центрів довузівської підготовки;

 • огляд літератури з профорієнтації для учнів.

 • проведення різноманітних екскурсій у музеї, на виставки, які націлені на профорієнтацію;

 • оформлення профорієнтаційного стенду плакатами та листівками, що презентують коледжі, ліцеї, професійні та вищі навчальні заклади міста Києва.

 

 

Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім'ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.

Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно  до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду та наданих довідок, медична сестра складає  листки здоров’я учнів класу, де зазначена група для занять з фізичного виховання. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі районної поліклініки та  лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у секретаря школи.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.. Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення шкільної спартакіади, бесіди з лікарями районної поліклініки, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. Наказом по школі щорічно призначається відповідальний за організацію харчування учнів і відповідальний за здійснення медико-педагогічного контролю .  На підставі чинного законодавства, з метою повноцінного харчування, збереження здоров’я та поліпшення здоров’я дітей пільгових категорій у школі за рахунок бюджетних коштів організоване безкоштовне гаряче харчування учнів 1 – 4 класів та дітей окремих пільгових категорій(діти - сироти та діти учасників АТО). Штат харчоблоку укомплектовано: завідуюча виробництвом, кухар, посудомийниця. Систематично контроль за якістю харчування учнів у шкільній їдальні здійснює комісія громадського контролю, до складу якої входять: директор гімназії, голова батьківського комітету, заступник директора з НВР відповідальний за організацію харчування, інспектор з організації харчування,медична сестра, завідуюча виробництвом, представники батьківського комітету. Робота їдальні знаходиться під постійним контролем адміністрації школи, районного управління освіти, СЕС Шевченківського району. Питання організації харчування учнів та медико-педагогічного контролю заслуховуються на нарадах при директорі  2 рази на рік.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. З метою поліпшення роботи із запобігання дорожньо-транспортних пригод, попередження побутового й дитячого травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру, узагальнення та поширення різноманітних форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх було розроблено заходи з даного напрямку роботи.  Колективом школи проводилася певна робота в цьому напрямку.  Протягом навчального року проводився  аналіз нещасних випадків з учнями та працівниками школи. Нещасних випадків виробничого характеру за цей період не було; а випадків невиробничого характеру з учителями – 2.  Було оформлено відповідні акти, надані управлінню освіти.  Відповідно до річного плану роботи школи заступниками директора з НВР школи здійснювалася перевірка наявності та правильності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки учнів та працівників школи. Якщо при цьому виявлялися недоліки, то їх відразу виправляли. З відповідними підписами у класних журналах 1-11-х класів учителями ОБЖ на уроках, класними керівниками в позакласний час із залученнями фахівців ДАІ проводилися заняття з учнями з ЦО, ОБЖ та ін. Заняття з техніки безпеки, охорони праці із працівниками школи проводилися за планом роботи школи, записи про що оформлювалися у відповідних журналах.   Учителі фізики, хімії, біології, інформатики перед виконанням лабораторних, практичних робіт проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання означених завдань. Усі працівники школи  пройшли медичний огляд та мають допуск до роботи.  Медичний огляд учнів школи здійснюється до початку занять. Учні, які за підсумками медогляду потрапляють до спеціальної медичної групи, під час уроків фізкультури виконують під наглядом учителя фізичні вправи відповідно до їх стану здоров’я.   Для  16 учнів школи на підставі довідок ЛКК було організовано навчання вдома. Технічний персонал школи постійно працює над забезпеченням відповідного санітарно-гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях, на шкільній ділянці. Щомісячно проводиться їх дератизація. У щоденниках учнів 1-11-х класів є карта-схема безпечного руху від дому до школи. Щомісячно проводяться рейди "Увага — діти!". Догляд за якістю та строками використання продуктів харчування на шкільному харчоблоці здійснюється щоденно медичною сестрою школи. У кожному навчальному приміщенні є план евакуації на випадок надзвичайної ситуації, проводяться практичні заняття з її відпрацювання. У вестибюлі школи оформлено стенди з наочністю про безпеку дорожнього руху, пожежну безпеку, ЦЗ.  Класні керівники 1-11-х класів постійно проводять  бесіди із профілактики ДТП та дитячого травматизму з учнями. Представник ДАІ  брав участь у засіданні круглого столу на тему “Безпека дорожнього руху по дорозі до школи та додому”. В  вересні у школі за окремим планом пройшла декада фізкультури та ОБЖ. (Малі Олімпійські ігри). Уся ця робота направлена насамперед на попередження та профілактику ДТП, різних видів дитячого травматизму. Профілактика дитячого травматизму розглядається як цілісна система роботи (бесіди з попередження дитячого травматизму, інструктажі з безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки життєдіяльності, виховні заходи тощо) спрямована не тільки на первинні причини дитячого травматизму, а й на чинники розвитку травмонебезпечних ситуацій, спрямованих на збереження життя і здоров’я дітей, які повинні вміти прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них, формувати життєві навички, сприятливі для здоров’я, безпеки, розвитку та життєвого успіху. Відповідальними за організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності серед  учнів є заступник директора з навчально-виховної роботи. Роботу з питань збереження життя та здоров’я учнів можна умовно розмежувати на чотири послідовні етапи.

І етап: До початку нового навчального року обов’язково видаються накази: «Про організацію роботи з питань збереження життя та здоров’я учнів», «Про організацію та проведення чергування в школі», затверджуються «Комплексні заходи з безпеки життєдіяльності». У плані роботи школи в розділах виховної роботи та роботи з безпеки життєдіяльності  передбачено проведення бесід класними керівниками на виховних годинах або в окремо зазначений день. Крім загальних заходів по школі, обов’язково розробляються заходи кожним класним керівником, вихователем, керівником гуртка, секції тощо. Тобто, всі педагогічні працівники, які відповідно до наказу по школі проводять роботу з питань збереження життя та здоров’я дітей, повинні розробити відповідні заходи, які плануються в планах виховної роботи педагогічного працівника та затверджуються в установленому порядку. На цьому етапі також розробляються всі інші нормативні документи внутрішньої чинності, які визначають зміст вимог з безпеки життєдіяльності: всі передбачені інструкції, плани роботи, положення, заходи тощо.

ІІ етап: На цьому етапі передбачається навчання, консультації тощо.Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року №563, п.4.6.7.) до питань профілактики входять: дорожній рух, дії у надзвичайних ситуаціях, участь у масових заходах, перебування у громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі, усунення причин випадків травмування, поліпшення умов праці, побуту й відпочинку вихованців, учнів та охорона довкілля. Розробляється програма навчання дітей з питань особистої безпеки, безпеки оточуючих, здоровому способу життя на основі формування та розвитку життєвих навичок безпечної поведінки. Бесіди з учнями безпосередньо проводять закріплені наказом по школі класні керівники, вихователі, керівники гуртків тощо. Відповідно до орієнтовної тематики вони передбачають в планах виховної роботи проведення бесід відповідно до віку і потреб учнів. Розробляють конспекти  бесід з попередження дитячого травматизму, погоджують із заступником, складають перелік всього комплекту на навчальний рік і формують в окрему папку. Тематика бесід для кожного класу структурується за однаковими змістовними лініями, але в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюється відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів. Проведені бесіди фіксуються в журналі навчальних досягнень на окремо відведеній сторінці. Крім папок класних керівників з бесідами щодо попередження дитячого травматизму в школі є  папки з матеріалами відповідної тематики. Заступники директора з навчальної та виховної роботи забезпечують наявність у школі необхідних інструкцій та бесід. З цією метою складається перелік необхідних інструкцій та бесід, відмічаються ті, які є, і визначається перелік тих, що недостає. В тому разі, коли відбувається організований позакласний або позашкільний захід під безпосереднім керівництвом педагогічного працівника закладу, проводиться інструктаж. Наприклад, турпохід, екскурсія, свято ялинки, дискотека, прибирання території двору, участь у проведенні ремонтних робіт тощо. Наявність відповідних інструкцій, затверджених директором у відповідності до діючих вимог, обов’язкова.

ІІІ етап: На цьому етапі передбачається контроль роботи щодо попередження дитячого травматизму. Директор контролює роботу заступників: планування; контроль проведення запланованих заходів;  заслуховує заступників на нарадах, педрадах з питань стану роботи в структурних підрозділах щодо збереження життя та здоров’я дітей. За результатами контролю та аналізу вищезазначеного питання видається відповідний підсумковий наказ.

На виконання плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік  був проведений аналіз стану роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму учнів. Систему роботи педагогічного колективу школи з попередження дитячого травматизму складають:

 • планування та проведення профілактичних бесід з усіх видів дитячого травматизму класними керівниками з відповідною їх фіксацією в класних журналах та учнівських щоденниках;

 • проведення вступного інструктажу учнів на початку навчального року;

 • проведення первинних (вересень, грудень) та цільових і позапланових інструктажів учнів у разі необхідності;

 • організація позакласних виховних заходів з попередження дитячого травматизму;

 • залучення спеціалістів до проведення профілактичної роботи;

 • організація роботи клубів «Юний інспектор дорожнього руху», «Юний пожежний»;

 • профілактична робота з батьками щодо попередження дитячого травматизму у побуті;

 • призначення відповідальних за безпеку дітей під час навчально-виховного процесу та проведення позакласних заходів;

 • розгляд та аналіз питань попередження дитячого травматизму на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань вихователів та класних керівників, нарад при заступнику директора по навчально-виховній роботі;

 • контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму.

Робота з попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу в 2019/2020 навчального року проводилась згідно з річним планом роботи школи. З метою ефективної організації роботи з попередження дитячого травматизму  були видані накази: «Про організацію роботи щодо попередження дитячого травматизму»; «Про запобігання дитячому травматизму під час осінніх канікул»; «Про проведення уроків фізичної культури та дотримання Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури»,  «Про підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят, зимових канікул, запобігання дитячому травматизму». Навички з безпеки життєдіяльності учнів формувалися через вивчення курсу «Основи здоров’я», проведення тематичних тижнів, класних годин, профілактичних бесід щодо запобігання дитячого травматизму, інструктажів.  Так, проведені вступний та первинний інструктажі з учнями, виховні години щодо ознайомлення учнів з правилами перебування у школі та правилами безпечного руху до школи й додому. На виконання наказів Шевченківського РУО  організовано та проведено: місячник безпеки під час використання газу в побуті; обладнано куточки «Безпека на льоду», «Правила надання першої медичної допомоги потерпілим при переохолодженні та обмороженні»; виховні заходи та відкриті уроки на формування основ здорового та безпечного способу життя.  Розроблені пам’ятки з попередження дитячого травматизму для учнів 1-11 класів перед виходом на канікули. Перед канікулами проведено бесіди з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, про що є відповідні записи у класних журналах.  Вчителями-предметниками  проводився інструктаж учнів перед виконанням завдань з лабораторних або практичних робіт, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах та журналах інструктажів. Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи ( екскурсії, спортивні змагання, олімпіади ), які фіксувалися в журналі реєстрації інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності. До проведення профілактичних бесід з дітьми були залучені спеціалісти: психологи Дружньої клініки для молоді, інспектори ДАЇ.

Питання про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу заслуховуються на  засіданнях педагогічної ради і нарадах при директорі.

 

     Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію  80 років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом  постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані .

 Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте частина приміщень школи потребує  ремонтів. Не в кращому стані електромережа.

 Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо багато уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються техперсоналом  школи. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться  винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників, планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

 
   Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо.  Аналіз результатів внутрішньо-шкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються.  Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим  надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

 1. Форми контролю за ЗЗСО № 53 з боку органів державної виконавчої влади та органів управління освітою

Оперативно школа перевірялась з таких питань:

 • підготовка школи до нового навчального року;

 • дотримання правил проведення інвентаризації;

 • перевірка гурткової роботи;

 • перевірка стану харчування;

 • оперативний контроль з обліку матеріальних цінностей;

 • перевірка температурного режиму в школі;

 • перевірка стану роботи у сфері профілактики злочинності та соціально-правового захисту дітей;

 • діяльність учителів, що атестуються;

 • Шевченківський відділ  Оболонського  міжрайонного  управління   держсанепідемслужби у місті Києві – планова перевірка

 

Директор школи                                       Л.Панчук